Old portfolio

2012:
http://jhey.com/samples/

2011:
http://jhey.com/portfolio/

2008:
http://jhey.com/portfolio06/

2005:
http://www.jhey.com/portfolio05/port_app_03f.swf